Menu

Privacyverklaring

MKBusinessplan, onderdeel van Krosse Advies B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MKBusinessplan
Van Doorenstraat 18
5038 VK Tilburg
T: 013 535 05 77
M: 06 296 025 14
E: info@mkbusinessplan.nl
W: https://www.mkbusinessplan.nl/

(Bijzondere en/of gevoelige) Persoonsgegevens die wij verwerken

MKBusinessplan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u het contactformulier op onze website verstuurt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Maakt u gebruik van onze diensten? Dan hebben wij voor de uitvoering hiervan in sommige gevallen, zoals een aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), aanvullende gegevens nodig. In dat geval zullen wij vragen om de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mkbusinessplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MKBusinessplan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten bij u af te leveren;
 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze diensten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

MKBusinessplan neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van MKBusinessplan tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MKBusinessplan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit in verband met de looptijd van de (aanvraag)procedures van externe instanties waartoe u uw persoonsgegevens gedeeld heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

MKBusinessplan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend op uw verzoek met externe bedrijven of instanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MKBusinessplan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MKBusinessplan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mkbusinessplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. MKBusinessplan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MKBusinessplan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mkbusinessplan.nl of 013 535 05 77.

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing