Menu

Overheidssubsidies

Typen

De overheid kent verschillende regelingen die praktisch allemaal via het Agentschap NL (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) lopen. Namens de overheid bieden zij de regelingen aan en zij beoordelen ook de aanvragen. De meest gebruikelijke regelingen zijn:

  • Innovatiekrediet
  • Borgstellingsregeling MKB
  • WBSO-regeling en RDA-aftrek

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een lening voor mkb-ondernemingen die technische of klinische ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Het doel is om veelbelovende projecten, die bijvoorbeeld leiden tot nieuwe producten of de ontwikkeling van een medicijn, te stimuleren. Het gaat vaak om risicovolle projecten met een goed marktperspectief.

Door het toekennen van een innovatiekrediet door de overheid, zijn banken vaak gewilliger om ook een deel van het project te financieren. Het financieel risico wordt zo gedeeld. Ook wekt de inhoudelijke beoordeling van de overheid vertrouwen bij de banken.

Ontwikkelt u als mkb-ondernemer of startende ondernemer een nieuw product, proces of dienst? Dan kan u een beroep doen op het Innovatiekrediet om een deel van de ontwikkelingskosten te financieren. Om in aanmerking te komen voor dit innovatiekrediet moet u ook andere financieringsbronnen aanboren. Verder moet uw project:

  • Op technisch of klinisch gebied gefocust zijn;
  • Leiden tot nieuwe en innoverende producten of medicijnen;
  • Meer dan 150.000 euro omvatten;
  • Niet langer dan vier jaar duren (voor projecten met een certificeringsnoodzaak zes jaar);
  • Niet uit eigen middelen te financieren zijn.

Bedrijven in het mkb krijgen maximaal 35 procent van de projectkosten vergoed, niet mkb-bedrijven hebben recht op maximaal 25 procent vergoeding. Een bedrijf krijgt maximaal 5 miljoen euro innovatiekrediet.

Borgstelling MKB

Van de borgstellingsregeling MKB kan u gebruik maken als uw bedrijfsperspectief wel goed is, maar u de bank te weinig zekerheden kan bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). Vaak vindt de bank in dat geval het risico te hoog. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan zich dan borgstellen voor dat gedeelte van de lening waarvoor een onderneming een tekort aan zekerheden heeft.

Overig

De WBSO is bedoeld om loonkosten, gemaakt voor personeel dat zich bezighoudt met Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O), af te trekken. Ook de Research en Development-aftrek (RDA), waarmee andere kosten dan loonkosten kunnen worden afgetrokken, wordt populairder.

 

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing